X
X

Madde 1 – TARAFLAR

İşbu Hizmet Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) H. Rıfat Paşa, Yüzer Havuz Sk. No:13, 34384 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Zip Teknoloji (“Zip Ticaret”) ile bu Sözleşme kapsamında Zip Ticaret Altyapısı’nı kullanacak olan müşteri (“MÜŞTERİ”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında Zip Ticaret ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

1.1 Bu sözleşmenin devamında, Zip Ticaret ('Zip Teknoloji) kısaca 'FİRMA' olarak anılacaktır.
1.2 Bu sözleşmenin devamında, yıllık veya ömürlük ödeme yaparak bu sözleşmeyi kabul eden şahıs veya kurum, kısaca 'MÜŞTERİ' olarak anılacaktır.
1.3 Bu sözleşmenin devamında, FİRMA'nın iş ortaklığı yaptığı, anlaşmalı olduğu kurumlar kısaca 'İŞ ORTAĞI' olarak anılacaktır.
1.4 Bu sözleşmenin devamında, FİRMA'nın altında veya üstünde, bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar kısaca "BÜNYE ŞİRKET" olarak anılacaktır. 

Madde 2 – SÖZLEŞME KONUSU VE AMACI

2.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmiş olmamak şartıyla dilediği ürünü veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını yada hizmet vermesini sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan bilgisayar yazılımını (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) , bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel getirmez.

Madde 3 – TANIMLAR

Hizmetler: e-Ticaret altyapısı, Marketplace altyapısı, C2C altyapısı ve Üçüncü taraf hizmetleri dahil olmakla birlikte platformda sunulan ürün, hizmet, özellik ve modüllerin tümüdür.
E-Ticaret Altyapısı: Kullanıcı’nın e-ticaret sitesi ve operasyonlarını yönetmesi için FİRMA tarafından ücretli lisans tipleri altında sağlanabilen, özellik ve modülleri platform’da beyan edilen altyapıdır.
Platform: FİRMA tarafından sunulan altyapının bağlı olduğu hizmet parçasıdır.
 

Madde 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Kullanıcı, platform üzerinde hesap oluşturarak; FİRMA'nın ücretli olarak kiraya verdiği veya satışını yaptığı paketleri, gerekli koşulları karşılaması şartı ile satın alabilecektir. Kullanıcı, FİRMA'nın hizmetinden faydalanabilmek için FİRMA'nın talep ettiği bilgi ve belgeleri FİRMA'ya sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcının, mücbir bir sebep olmaksızın kendi hür irade ve isteği ile FİRMA'ya bilgi ve belgeleri sağlamamasından doğan maddi zararlardan FİRMA sorumlu değildir. MÜŞTERİ, FİRMA'nın, 4.1 maddesi kapsamında iade yapmama hakkının mevcut olduğunu kabul eder.

4.2 MÜŞTERİ, hesap oluştururken kullandığı bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, iletişim veya diğer hesap detay - bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde FİRMA'ya derhal ilgili değişikliği bildirecektir. MÜŞTERİ'nin ilgili güncellemeyi bildirmemesinden doğan zarar ve ziyanlardan FİRMA sorumlu tutulamaz.

4.3 MÜŞTERİ, FİRMA tarafından belirlenen taahhütsüz veya taahhütlü abonelik ücretlerini ödeyerek abonelik başlatabilir. MÜŞTERİ'nin aboneliği devam ederken veya etmezken; hiçbir bildirimde bulunmaksızın ÜCRETLİ hizmetleri ÜCRETSİZ, ÜCRETSİZ hizmetleri ÜCRETLİ olarak sunabilir. FİRMA'nın, ücretlendirme ile ilgili tüm hakları saklıdır.

4.4 MÜŞTERİ, taahhütlü bir hizmet satın alıyorsa ilgili taahhüt süresince hizmeti kullanacağını bildirir ve peşinen taahhüt eder. MÜŞTERİ'nin, taahhüt süresinden erken cayması durumunda FİRMA'nın taahhüt süresi boyuncaki alacağı ile birlikte cayma bedeli tahsil etme hakkı saklı olacaktır. FİRMA, MÜŞTERİ'ye taahhütlü hizmet sunuyor ise, bu hususu müşteriye açıkça beyan etmekle yükümlüdür.

4.5 Kullanıcı, Platform’u kullanması için yetkili kişiler (“Yetkili Kullanıcı”) tanımlayabilecektir. Yetkili Kullanıcı’nın kim olacağı ve Platform kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcılar’ın Platform’da gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumlu olup Yetkili Kullanıcı’nın işlemlerinin bilgisi dahilinde olmadığı veya bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olmadığına dair herhangi bir iddia ve talep öne süremez. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye ve FİRMA tarafından belirlenen sair kural ve koşullara uygun davranmasını sağlayacağını, Platform’un kullanımına ilişkin olarak FİRMA tarafından verilen eğitimler ve yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler konusunda Yetkili Kullanıcılar’ı bilgilendireceğini, bu kapsamdaki gerekli bilgileri Yetkili Kullanıcılar’a aktaracağını, Yetkili Kullanıcılar’ın ihlallerinden Yetkili Kullanıcı ile birlikte sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Kullanıcı, Platform’un kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, kullandığı şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, Platform’un yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu, bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, FİRMA’ın kusuruyla meydana gelenler hariç olmak üzere, bu durumda meydana gelen zararlardan FİRMA’ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

4.7 FİRMA yalnızca Platform’u sağlamakta olup Platform vasıtasıyla oluşturulan ve/veya paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisi tarafından Platform’da oluşturulan kayıtların ve bunların bilgi ve içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu, kayıt ve içeriklerinin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Platform vasıtasıyla oluşturulan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Platform’un ve Hizmetler’in işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcı’nın Platform’un tamamından veya belirli Hizmetler’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. FİRMA, başta mevzuattan kaynaklanan gereksinimler nedeniyle olmak üzere Kullanıcı tarafından Platform’da saklanan bilgi ver içerikleri Platform’dan ve sistemlerinden silebilecektir. FİRMA kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı,

Platform’da sakladığı tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. FİRMA, veri kaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber içerik ve bilgi kaybının olmayacağına dair garantiyi vermemektedir.

4.8 Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Platform’da sunulan altyapı ve özellikleri ve Hizmetler’i kullanarak müşterilerine sunduğu ya da herhangi bir şekilde Platform üzerinden operasyonlarını yönettiği mal ve/veya hizmetlerin kalitesinden, ayıplı olmamasından, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve müşterileriyle gerekli sözleşmelerin akdedilmesinden ve müşterilere diğer gerekli belgenin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis ve satış sonrası hizmetlerden, ürünlerin süresinde teslim edilmesinden, kullanımından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden ve iadelerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.9 Platform üzerinden Üçüncü Taraf Hizmetleri sunulabilecek ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’a ait platformlara entegrasyon sağlanabilecektir. Kullanıcı, doğrudan Platform üzerinden sunulan ya da Platform’a entegre olan Üçüncü Taraf Hizmetleri ile Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın filleri, ürün, hizmet ve uygulamaları bakımından FİRMA’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bunlar bakımından muhatabının Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve bunları Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından belirlenen kural ve koşullara uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 Platform’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, FİRMA ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde soruna dair gerekli bilgilerle birlikte FİRMA’a bildirimde bulunacaktır. Kullanıcı bu kapsamda sorun bildiriminin işleme alınabilmesi için ilgili ürün adını, ekran görüntülerini ve sorunun detaylı tanımını FİRMA’a iletmelidir. FİRMA, sorunun belirtilen şekilde kendisine bildirilmesini takiben desteğin verilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. FİRMA’ın bu madde kapsamındaki destek sağlama yükümlülüğü doğrudan FİRMA tarafından sağlanan Hizmetler için geçerli olup FİRMA’ın Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin herhangi bir müdahale ya da çözüm yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.11 FİRMA, önceden haber vermeksizin Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma veya Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.12 MÜŞTERİ, Ömür Boyu kullanım hakkına sahip bir paket alsa da, FİRMA; herhangi bir yetkili mercii'den almış olduğu tedbir kararı, sitenin kapatılması kararı veya mücbir farklı sebeplerden dolayı MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin; lisansını askıya alma hakkına sahiptir. Bu mücbir sebep doğrultusunda FİRMA; MÜŞTERİ'ye iade sağlamakla yükümlü DEĞİLDİR.

4.13 Kullanıcı, Platform ve Hizmetler ile ilişkili tüm işlemlerinde işbu Sözleşme’ye, eklerine, Platform modül ve özellikleri ile Hizmetler özelinde Platform’da yer alan açıklama ve kurallara, FİRMA tarafından Platform ve Hizmetler’in kullanımı ile ilgili belirlenecek sair koşullara, kanuna ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. FİRMA, Kullanıcı’nın Platform’da gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden FİRMA’a bu kapsamda gelecek her türlü talep Kullanıcı’ya yönlendirilecek ve FİRMA’ın Kullanıcı’nın eylemlerinden kaynaklanan tüm dolaylı ve doğrudan zararları ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

Madde 5 – ÜCRETLER VE ÖDEME KOŞULLANDIRMALARI

5.1 Kullanıcı, Platform’da ücretli olarak sunulan Hizmetler’den, her bir Hizmet için Platform üzerinde beyan edilen ücretleri yine Platform’da beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2 Ücretli Hizmetler’e ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. FİRMA ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını haizdir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca Hizmet paketlerine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın paket döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni paket döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.

5.3 Yenilenen paket ücretlerinin yeni dönem başlangıcını takip eden 3 (üç) günü içinde tahsil edilememesi halinde, FİRMA ilgili Hizmet’in kullanımını askıya alabilecektir.

5.4 Paket satın alımlarındaki "Sabit Fiyat Garantisi" "AMERİKAN DOLARI (USD)" ile Türk Lirası arasındaki döviz kur farkının, hizmetin ilk satın alındığı tarih ile, yenileme tarihi arasında +5 TL'ye kadar geçerlidir. Yenileme tarihinde; Amerikan Doları (USD) ile Türk Lirası arasındaki kur farkı, 5 Türk Lirası'ndan fazla ise Zip Ticaret'in fiyat politikasını güncelleme hakkı doğacaktır.

5.5 Ömür boyu adlı paketlerde, paket ücreti yıllık olarak ödenmeyecek olsa da; Web Hosting / Sunucu , SSL Sertifikası, Alan Adı Yenileme Ücreti ve satın alınan modül, tema ücretlerinin firmamıza yıllık veyahut belirlenen yenileme periyodu ile ödenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, FİRMA'nın, MÜŞTERİ'ye ait lisansı askıya alma hakkı mevcuttur.

5.6 FİRMA, PLATFORM Altyapısı sağlarken kişiye özel API ödemeleri sağladığı ve ilgili hizmetin TKK dışında kalması gerekçesi ile, 14 günlük Tüketici İade Garantisi, PLATFORM paketlerinin herhangi birinde mevcut olmamaktadır. MÜŞTERİ, ödeme yaptığı an itibariyle hizmetin detaylarını onaylamış ve iade hakkından caymış sayılmaktadır. FİRMA'nın MÜŞTERİ'ye iade yükümlülüğü olmayıp, MÜŞTERİ'nin bu madde ile ilgili herhangi bir hak ve alacağı mevcut olmayacaktır. MÜŞTERİ'nin "Sözleşmeyi okumaması" veya "İlgili maddeyi atlaması" gibi mücbir sebeplerden oluşan zarar ve ziyanlardan FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.7 Kullanıcı’nın satın aldığı abonelik paketleri, ilgili Hizmet paketinin süresinin bitiminden önce aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde otomatik olarak yenilenecektir.

5.8 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim, yazı ve APİ (Application Programming Interface) bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.9 MÜŞTERİ, B2B, Site ve Mobil uygulamada getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, FİRMA’yi hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.10 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan FİRMA sorumlu tutulamaz.

5.11 Yıllık yenileme bedeli karşılığında kiraya verilen hizmetin, her yılın belirli günü ödeme yapılarak yenilenmesi gerekir. Yenileme yapan kullanıcı, yenileme ücretini "HİZMET ASKIYA ALINMADAN ÖNCE" yaparsa, www.zipticaret.com.tr/e-ticaret üzerindeki yeni satın alım fiyatlarına tabi tutulmaz. Hizmeti satın aldığı gün-ay-yıl 'da, ilgili paketin ücreti ile yenileme yapabilir. FİRMA, mücbir bir sebep veya durum olmaması halinde, ilgili yenileme tarihinde en fazla TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranında zam yapabilir. Hizmet, bir kez askıya alınırsa; ilgili KULLANICI, www.zipticaret.com.tr/e-ticaret üzerindeki fiyatlara tabi tutulacaktır. Bu gibi durumlarda oluşan herhangi bir zarar ve ziyanda FİRMA sorumlu tutulamaz.

Madde 6 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Platform’daki tüm görseller, tasarımlar, grafikler ve FİRMA tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, Platform’un tüm mali, manevi ve ticari hakları FİRMA’a aittir. FİRMA, Kullanıcı’ya Platform üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir kullanım hakkı vermektedir.

6.2. Kullanıcı, Platform’u ve Hizmetler’i bu Sözleşme’de belirtilen kapsamın dışında kullanamayacaktır. Kullanıcı 5.1. maddede kendisine verilen hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz ve kullandıramaz. Bu kapsamda FİRMA tarafından Platform kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

6.3. Kullanıcı’nın Platform veya FİRMA sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Platform, FİRMA ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Platform ile Platform’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Platform’a orantısız yük bindirmesi; Platform’un kaynak kodlarına veya FİRMA’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, FİRMA sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde FİRMA, Platform ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

6.4 MÜŞTERİ, FİRMA tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının FİRMA’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 7 – PEŞİNEN BİLDİRİLEN SORUMLULUK REDDİ BEYANI

7.1. FİRMA Platform’dan ve Hizmetler’den kesintisiz olarak faydalanılmasını hedeflemekle birlikte Platform’u ve FİRMA tarafından sağlanan Hizmetler’i “olduğu gibi” sağlamakta ve Platform’dan yararlanılmasını sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Kullanıcı, bakım, onarım, güncelleme, internet hizmet sağlayıcıların hizmet kalitesi veya üçüncü tarafların sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle Platform’dan ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini, kısıtlanabileceğini ya da kesilebileceğini, söz konusu engelleme, kısıtlama veya kesintilerden FİRMA’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Platform’a ve Hizmetler’e erişim ve bunun kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda FİRMA’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

7.2. FİRMA, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Kullanıcı’nın Platform’u ve Hizmetler’i kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt veyükümlülüklerini yerine getirmemesi veya Platform üzerindeki işlemleri sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden, tüm donanım, sistem yazılımı/ diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, network, internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan, voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.3. Kullanıcı, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Platform’da oluşturulan kayıtların, bunların içeriklerinin ve Platform üzerinden yönettiği tüm süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olmasından, tabi olduğu mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Platform ile entegre şekilde ya da sair yollarla kullandığı Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin kural, koşul ve sözleşmelerine uymaktan münhasıran sorumludur. Kullanıcı Platform vasıtasıyla yönettiği ürün, hizmet ve içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve Platform’un kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerce iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) FİRMA’ı beri kıldığını kabul eder.

7.4. Kullanıcı, Platform üzerinden FİRMA’ın kontrolünde olmayan başka mecra veya içeriklere link verilebileceğini ve/veya entegrasyon sağlanabileceğini, bu durumun linklerin yöneldiği ya da entegre olunan mecraları desteklemek amacıyla veya mecralar ile içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler veya entegrasyon vasıtasıyla erişilen mecra ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FİRMA’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5. FİRMA, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. FİRMA, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. FİRMA’ın işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda Kullanıcı tarafından son 1 (bir) yıl içinde FİRMA’a yapılmış olan ödemeler ile sınırlı olacaktır.

Madde 8 – MÜCBİR SEBEPLER

8.1 Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

 

Madde 9 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9 (dokuz) maddeden oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak teslim alınmıştır.


Top